Medium-4210.19-Soft-Lip-Styler-Shiny-Copper-Malu-Wilz